Dette kommer frem i årsregnskapet som ble godkjent av generalforsamlingen i Stiftelsen 7. mai.

– Vi fjernet maksbeløpet for hver enkeltgave fra 1. januar 2023. Dette gjorde at vi fikk mange flere søknader til større prosjekter, forteller Rolf Eigil Bygdnes, daglig leder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.
Se oversikt over alle våre gavetildelinger i 2023.

Det er styret i Stiftelsen som vedtar retningslinjer for gaver, som blant annet sier hvilke tiltak som støttes. I 2023 ble gavestrategien utvidet med to nye formål; beredskap og inkludering.

Viktig satsing på beredskap

Det ble gjort en ekstra innsats for å gjøre beredskap kjent, siden dette var et område som det ble vurdert at det var stort behov for midler til. Hele 41 prosent av alle tildelingene i 2023 ble delt ut til dette formålet.

– Dette viser hvor viktig denne satsingen er, og at det er et stadig økende behov for støtte til prosjekter og tiltak innenfor rednings- og beredskapsoppgaver, forklarer Bygdnes.

Det ble i fjor innvilget gaver til blant annet beredskapsbiler, hjertestartere, oppgradering av redningsbåt, beredskapsbygg, og til et prosjekt for forebyggende arbeid mot skredulykker.
Se alle våre tildelinger til beredskap i 2023.

Den største enkeltgaven i fjor ble gitt til nytt beredskapsbygg til Norsk Folkehjelp i Harstad. Før de tok kontakt med oss hadde de jobbet lenge med planlegging av prosjektet.

– De leverte en godt gjennomarbeidet søknad som dokumenterte behovet for et eget bygg. Det ble vektlagt at dette skal bli et flerbrukshus, og at prosjektet vil ha varig verdi, påpeker Rolf Eigil. Her kan du lese mer om tildelingen til Norsk Folkehjelp Harstad.

Inkludering

Inkludering var også et nytt formål i fjor. En av organisasjonene som fikk støtte til dette formålet var Stiftelsen Kirkens Bymisjon Nordland. De fikk støtte til å etablere et Værekraftsenter i Bodø, hvor de blant annet skal drive arbeidstrening og være en sosial møteplass.

Bymisjonen arbeider for et varmere og mer inkluderende samfunn, med større mangfold og mindre utenforskap. Dette er verdier som passer Stiftelsen godt.

Tilrettelegging av lokalene har vært et stort prosjekt med fokus på bærekraft i alle ledd. Det er brukt lokale leverandører, og det har blitt lagt vekt på gjenbruk og bruk av overskuddsmaterialer.

– At Bymisjonen har fått samlet alle sine tiltak under ett tak og fått en god og langsiktig leieavtale, gjør at de fremover kan bruke sine ressurser på å hjelpe mennesker, forteller Bygdnes.

Markering av Verdens miljødag

På Verdens miljødag, 5. juni 2023, var skoleklasser invitert til Holt Økopark for å høre på foredrag om karbonbinding, delta i arbeid med skolehager og til å sette potetland på egen mark. Det ble også tid for elevene til å kose seg med enkel grillmat og varm toddy.

Holt Økopark i Tromsø opplever stor interesse for å dyrke egen mat og lære om bærekraftig matproduksjon på tvers av generasjoner, kultur og bakgrunn. Les mer om miljødagene på Holt Økopark.

Suksess med sommer- og høstskoler

Helt siden 2014 har Stiftelsen gitt støtte til fylkeskommunene til å arrangere sommer- og høstskoler for elever på videregående skole. Tilbudet gis til elever som står i fare for å stryke, eller har strøket i ett eller flere fag. I tillegg har lærlinger med strykfag fått tilbud om å ta opp fag.

Av 172 deltakere på sommer- og høstskoler i Nordland, Troms og Finnmark i 2023, var det 87 elever som fikk bestått i ett eller flere fag.

– At 87 elever har fått en ny mulighet til å kvalifisere seg til videre skolegang eller læreplass, er imponerende og et viktig samfunnsoppdrag som vi er stolte over å støtte, sier Rolf Eigil.

Ønsker flere søknader

Søknadsmengden vokser stadig, men vi tror fortsatt at det er flere frivillige organisasjoner som ikke kjenner til at vi er en selvstendig stiftelse som deler ut gaver til allmennyttige formål.

Vi vet at mange frivillige planlegger sommerferie, og har derfor åpnet søknadsportalen for neste periode. Søknadsfristen er 15. august. Les mer om hvilke prosjekter vi støtter og start på søknaden i god tid før fristen. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Her kan du lese årsberetningen og årsregnskapet til Stiftelsen for 2023.


Hovedbilde: Røde Kors Rana.