Generalforsamlingen er Stiftelsens øverste organ, og består av 17 medlemmer og 7 varamedlemmer som er sammensatt av representanter valgt av innskytere og fylkestingene i Nordland og Troms og Finnmark. På valg blant innskyterne i 2024 er 3 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene velges for 4 år, varamedlemmene for 1 år.

Se oversikt over medlemmene i generalforsamlingen

Hvem kan foreslås som kandidater?

De som foreslås må være over 18 år og innskytere i SpareBank 1 Nord-Norge, det vil si at de har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner de siste seks måneder. Du må også være innskyter over 18 år for å fremme forslag på kandidater.

Medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i SpareBank 1 Nord-Norge eller annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Nord-Norge eller inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Nord-Norge konsernet.

Valgkomiteen behandler alle forslagene og utarbeider innstilling. Valglisten publiseres senest to uker før valget. Selve valget foregår i uke 48, 2023.

Du kan også foreslå kandidater til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge.

Varierte oppgaver

Som medlem i generalforsamlingen kan du, eller den kandidaten du foreslår, forvente å bli innkalt til ett møte i året. En av de viktigste oppgavene som generalforsamlingen har, er å sikre at styret i Stiftelsen virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Det er også generalforsamlingens oppgave å velge medlemmer til Stiftelsens styre og valgkomité, samt til leder og nestleder av generalforsamlingen.

Nominasjonen ble avsluttet 15. november.