Vi har en generalforsamling på 17 medlemmer og 7 varamedlemmer som er sammensatt av representanter valgt av innskytere og fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark. På valg blant innskyterne i 2022 er 3 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene velges for 4 år, varamedlemmene for 1 år.

Se oversikt over medlemmene i generalforsamlingen.

Hvem kan foreslås som kandidater?

De som foreslås må være over 18 år og innskytere i SpareBank 1 Nord-Norge, det vil si at de har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner de siste seks måneder. Du må også være innskyter over 18 år for å fremme forslag på kandidater.

Medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i SpareBank 1 Nord-Norge eller annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Nord-Norge eller inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Nord-Norge konsernet.

Valgkomiteen behandler alle forslagene og utarbeider innstilling. Valglisten publiseres to uker før valget. Selve valget foregår i uke 48, 2021.

Du kan også foreslå kandidater til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge.